Office Buildings
Join Us

Pojam uspešnog poslovanja nije moguć bez podrške savremenog i uređenog sistemskog rešenja upravljanja. Da bi se nečim moglo uopšte upravljati mora se prethodno postavi sistemsko rešenje i utvrditi strategija. Svaki izgrađen investicioni objekat prate tri osnovne faze:

 • Projektovanje
 • Realizacija projekta i nadzor 
 • Eksploatacija objekta u projektovanom periodu

Osnovna razlika između šoping molova u odnosu na poslovne objekte je u tome što je broj posetilaca ili promet ljudi izuzetno veliki i što se mora uraditi i disperzija brendova maloprodaja. Takođe neophodno je definisati marketinški plan jer su svi zakupci radnji zainteresovani za što veću posetu objekta, a sa druge strane da se različiti marketing planovi pojedinih brednova ne sudaraju tj. ne poklapaju. Naravno da se i kućni red razlikuje od poslovnog prostora jer je frekvencija posetilaca i zaposlenih mnogo veća.

Za razliku od poslovnih centara gde property fir- ma ima uvid u ugovore sa zakupcima ofisa, u šo- ping molovima se ima uvid i u promet zakupaca jer je zajednički interes da se broj kupaca poveća. Tako- đe potencijalni kupac celog shoping mola je svaka- ko zainteresovan da zna promet svih zakupaca od- nosno maloprodaja odnosno da zna promet celog objekta.

Kod rezidencijalnih objekata zidanih za izdavanje podrazumevaju se slične obaveze. Dakle pored the ničko – infrastrukturalnih usluga obaveza je takođe i skupljanje zakupnina, traženje novih zakupaca kao što je navedeno u prethodnim primerima. Najveća razlika je u tome što su u pitanju fizicka lica. Ovaj vid investicija je tek u povoju i skoro da nema sličnih objekta sem GTC-a (Avenia 19A) i Delta Real Esta- te-a (Bellvile Univerzitetsko naselje).

Kod privatnih stanova i kuća gde smo svi korisnici, pandan property firmi je na primer u Beogradu In- fostan. Znači za određenu naknadu odnosno pro- cenat, ona vrši naplatu za, upravljanje opremom objekta i odrzavanje (liftovi, pumpe, održavanje i po- pravke, čišćnje, vodu, odnošenje smeća). Ovo je i najveći potencijal tržišta Srbije jer je to još u domenu monopola a i socijalne kategorije zaštite stanovniš- tva. Očekuje se zakon koji će ovu oblast regulisati jer je najveći problem naplate. Na primer u zemlja- ma Zapadne Evrope ako ne platite održavanje ili bri- gu o objektu vaš stan se blombira i opterećen je hi- potekom u svim kreditnim biroima bez obzira na veličinu duga i ta procedura važi ili do dobrovoljnog izmerenja duga ili do prinudne naplate duga! 

Usluge upravljanja poslovnim  i trgovačkim objektom

 • Izrada lista zakupnina;
 • Određivanje i naplata mesečnih zakupnina, kao i ugovorenih dodatnih naknada (komunalije), uključujući porez na promet;
 • Provera ulaza zakupnina i slanje opomena zakupcima koji nisu platitili zakup;
 • Evidencija termina i indeksa radi prilagođavanja zakupnina, blagovremeno obračunavanje iznosa obezbeđenja vrednosti i određivanje istih;
 • Prijem, provera i organizovanje plaćanja komunalija i drugih računa;
 • Godišnji obračun ulaza zakupnina zajedno san vlasnikom objekta, izrada obračuna godišnjih troškova poslovanja;
 • Obračun poreza na promet i poreza na novoostvarenu vrednost zajedno sa lokalnom upravom prihoda ili po dogovoru;
 • Izdavanje slobodnih prostora u dogovoru sa vlasnikom objekta;
 • Redovno obilaženje odnosno kontrola objekta u građevinskom i tehničkom smislu ili sa aspekta poštovanja propisa nadležnih organa;
 • Organizovanje i besplatno nadgledanje popravki manjeg obima, izvođenje radova na popravci, uključujući eventualnu konsultaciju građevinskog stručnjaka;
 • Organizacija potrebnih radova na održavanju objekta ili angažovanje drugih lica ili preduzeća radi održavanja objekta. Zaključivanje ugovora o radu odnosno delu u dogovoru sa vlasnikom objekvonta. Eventualno obračunavanje naknada za takve za- poslene;
 • Zaključivanje i praćenje ugovora o osiguranju po odobrenju vlasnika – za osiguranje od odgovor- nosti, štete od požara i nevremena, loma stakla ili oštećenja vodovodnih cevi, kao i ostvarivanje prava na osnovu takvih ugovora o osiguranju;
 • Nalog za pokretanje tužbe i izvršenje raskida ugovora sa zakupcima samo u dogovoru sa vlasni- kom objekta;
 • Tekuće obaveštavanje vlasnika objekta;
 • Da prihode objekta u okviru merodavnih zakon- skih odredbi na najbolji mogući način prilagodi kon- kretnom položaju na tržištu, uzimajući u obzir stanje objekta;
 • Preuzimanje na sebe zastupanje vlasnika objek- ta prema organima naplate, ali samo u vezi sa pla- ćanjima vezanim za tekuće prihode i izdatke;
 • Uz poseban sporazum po želji vlasnika preuzi- manje i aktivnosti posredovanja, posebno zastupa- nja vlasnika objekta pri pronalaženju interesenata za zakup, saradnji sa posrednicima, pregovaranju oko uslova i pripremi ugovora;
 • Angažovanje veštaka ili drugih kvalifikovanih stručnjaka

Održavanje

  • Održavanje liftova
  • Eliminisanje dima i toplote
  • Elektro-uređaji
  • Uređaj za dojavu požara
  • Uređaji za zaštitu od groma
  • Tehničke prostorije HVAC
  • Grejanje-hlađenje-ventilacija
  • Sanitarije
  • Kolektorski šahtovi
  • Opšta oprema 

 

Upravljanje

  • Redovni obilazak objekta
  • Vršenje usluga održavanja, nadzora, čišćenja i drugih usluga, kontrola izvršenja
  • Brza pomoć kod problema koji spontano nastanu van perioda ponedeljak – petak putem stalne linije
  • 24h/365 dana u godini
  • Kontakt osoba za zakupce najmanje jednom nedeljno na licu mesta
  • Opšti nadzor čistoće i reda objekta
  • Nadzor i upućivanje servisnih tehničara angažovanih firmi
  • Provera prohodnosti puteva za spašavanje i vatrogasnih prilaza
  • Radnje radi prevencije požara
  • Kontrola urednog stanja objekta (npr. Fasade, prozori, vrata ...)
  • Prijem i prosleđivanje reklamacija korisnika objekta
  • Stalno prilagođavanje izmenjenim tokovima rada objekta

Call centar:

  • Trenutno važeći zakonski propisani nalazi provere;
  • Važeća zakonska održavanja i provere standarda pri zaključenju ugovora;
  • Savetovanje u vezi sa projektima;
  • Utvrđivanje troškova eventualnih obaveza dovođenja u prvobitno stanje pri promeni zakupca;
  • Izrada planova izdavanja u zakup i kvartalna aktualizacija;
  • U slučaju radova na adaptaciji/rekonstrukciji od strane zakupaca vrši se kontrola urednosti dokumentacije po kojoj se to radi;

Testimonials

Overall we are impressed with Frontier’s professionalism and their degree of engagement to ensure successful project delivery. Hence, we would recommend Frontier Faciilty to Facility & Property Management business.

MM Studio - Munir H. Sarkar
 

Frontier Facility consistently provides the goods: analysis, advice, understanding, support, great attitude and a superb product. We continue to be very happy with Dovetail as a development partner and recommend them to anyone.

 
Inpros engineering LLC - Milovic M.
 

Newsletter

Fill out the below form to stay up to date with the lates newsS5 Box